Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.
Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,. občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

Nábytek Peška s.r.o.
IČ: 25209132
DIČ: CZ25209132
se sídlem: U trati 2081/61, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8750

kontaktní údaje: Jiří Peška
email: prodejna@nabytek-peska.cz
telefon: 377 423 144
www.nabytek-peska.cz
(dále jen "prodávající")

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost        jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na      internetové adrese eshop.nabytek-peska.cz (dále jen "internetový obchod").
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
    Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.
Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny      zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být            vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje        sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně        tohoto zboží
3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním      zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady        na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
*   prostřednictvím svého zákaznického účtu, provede-i předchozí registraci v internetovém obchodě,
*   vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace
3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím      na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech      povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zada.        Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je              uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže být prodávajícím splněn, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu  pozměněnou                nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této          nabídky prodávajícímu na  jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky              prodávajícím. Kupujíc může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě , nebo v průběhu objednávání, není            prodávající povinen dodat kupujícímu  zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení            objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou                adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o          přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu              může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
2.Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je     kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za     správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k                  přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.
Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
*   Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 165189382/0300, vedený u ČSOB.
*   Bezhotovostně platební kartou 
*   Dobírkou v hotovosti při předání zboží
*   V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
3.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno                    výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží 
4.3.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
          V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.
6.5.    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
7.6.    Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohovou.
8.7.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen  vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu  u správce daně online, v              případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
9.8.    Zboží je kupujícímu dodáno:
*         na adresu určenou kupujícím na objednávce
*         osobním odběrem v provozovně prodávajícího
10.9.   Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží
11.10.  Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.               V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto             způsobem dopravy.
12.11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
           V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující                     povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
13.12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit                           přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
14.13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.
15.14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 
           Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující                           povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.
Odstoupení od smlouvy

1.  Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
2.  Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
*   ode dne převzetí zboží
*   ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů nebo dodání několika částí
*   ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3.  Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
*    poskytování služeb, jestliže byli splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před                     uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu , že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
*    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
*    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
*    dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
*    dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující v obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
*    dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
*    dodávce novin, periodik nebo časopisů,
*    dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro                   odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
*    v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
4.   Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení od smlouvy.
5.   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní                smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdil kupujícímu                bezodkladně přijetí formuláře.
6.   Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
      Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní              cestou.
7.   Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně          nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s            tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
8.   Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši                    odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
9.   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže,        že zboží prodávajícímu odeslal.
10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na          zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží                přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14            dnů od oznámení a odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to                  stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII.
Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupujíc zboží převzal:
*   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s          ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
*   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
*   zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
*   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
*   zboží vyhovuje požadavkům právním předpisům.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z          vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro              kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo              opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
*   výměnu za nové zboží
*   opravu zboží,
*   přiměřenou slevu z kupní ceny,
*   odstoupit od smlouvy.
4.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
*   pokud má zboží podstatnou vadu,
*   pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
*   při větším počtu vad zboží.
5.  Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je               povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,       jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí               reklamace.
6.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba                 přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně,                     nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této se považuje za podstatné       porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího             (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7.   Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může        kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a                     zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII.
Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu                        korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.
Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešené spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000      20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je        možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetova adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je              kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně      nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávají je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský            úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak        strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga        a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu                      prodávajícího.
4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho                určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohli mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou            činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo jeho části či softwarové            vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti                        předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají činnosti dnem 25.5.2018